وبینار با عنوان :THE RETURN OF KINETIC HYDRATE INHIBITORS

تاریخ ایجاد: دوشنبه 8 دی 1399
تاریخ انتشار: دوشنبه 8 دی 1399
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397