چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان


تاریخ ایجاد: دوشنبه 20 مرداد 1399
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 مرداد 1399
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397