هیأت امناء


    وظایف و اختیارات هیأت امناء

    هیأت امناء عالی ترین رکن پژوهشگاه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ( مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/67 و 23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و همچنین قانون نحوه انجام امـــور مــالی و معاملاتی دانشگاه ها و مــؤسسات آموزش عــالی و تحقیقاتی( مصوب مورخ 18/10/69 مجلس شورای اسلامی ) تعیین شده ومهمترین این وظایف عبارتند از:

    1- تدوین و تصویب آئین نامه داخلی هیأت امناء

    2- بررسی و تصویب برنامه های راهبردی،پنج ساله و عملیاتی سالیانه پژوهشگاه

    3- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط، که پس از تأیید وزارت قابل اجرا خواهد بود.

    4- بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی و اصلاحیه های مربوط، که از طرف رئیس پــژوهشگاه پیشنهاد می شود.

    5- بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی ، اداری – استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه و فرصتهای مطالعاتی، سفرهای علمی ،بورسهای تحصیلی و ...

    6- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه

    7- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

    8- تعیین حسابرس و خزانه دار برای پژوهشگاه

    9- همفکری جهت جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

    10- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی ( کارشناسان و... )براساس ضوابط و مقررات مربوط

    11- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الزحمه ، حق التألیف و نظایر آن .

    12- بررسی و اظهار نظر درباره گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه
 


 تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:10,121
کاربران حاضر:1391